Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dental Care

I. Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy regulamin określa zasady udzielania świadczeń stomatologicznych w gabinecie Dental Care.

§2

Gabinet Stomatologiczny Dental Care jest indywidualną praktyką stomatologiczną działającą
na podstawie zezwolenia wydanego przez Okręgową Izbę Lekarską w Opolu. Właścicielem gabinetu
jest lekarz stomatolog Wojciech Praski.

II. Cele, zadania, rodzaj i zakres udzielanych świadczeń

§3
1. Celem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu,
przywracaniu lub poprawie zdrowia jamy ustnej, promocji zdrowia, profilaktyki i higieny oraz
innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych.
Gabinet świadczy również usługi z zakresu medycyny estetycznej.
2. Gabinet stomatologiczny Dental Care jest praktyką prywatną i nie udziela świadczeń
w ramach NFZ.
§4
Zadaniem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie stomatologii,
w szczególności:
1. Badanie i porada lekarska
2. Leczenie zachowawcze z endodoncją
3. Leczenie z zakresu pedodoncji
4. Zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej i implantologii
5. Zabiegi z zakresu protetyki stomatologicznej
6. Diagnostyka rtg
7. Zabiegi stomatologii estetycznej
8. Wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich
§5
Udzielanie świadczeń odbywa się w pomieszczeniu praktyki: na ul. Żwirki i Wigury 10/1 w Opolu.

III. Organizacja procesu udzielania świadczeń

§6
W celu umówienia wizyty przyjmujemy zgłoszenia osobiste i telefoniczne. Lekarz nie udziela
konsultacji telefonicznie, ani w innym miejscu niż bezpośrednio przy fotelu dentystycznym
w gabinecie. Nie prowadzimy ostrego dyżuru dla pacjentów z bólem lub innym nagłym przypadkiem
stomatologicznym.
§7
Przed pierwszą wizytą pacjent powinien przybyć 10 minut przed planowaną godziną wizyty, celem
wypełnienia Karty Pacjenta oraz zapoznania się z Cennikiem i niniejszym Regulaminem. Po konsultacji
stomatologicznej lekarz przedstawi pacjentowi plan leczenia.
§8
1. Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę. Staramy się robić wszystko,
żeby nie było opóźnień, jednak czasem występują nieprzewidziane sytuacje i zabiegi
przedłużają się. Dlatego prosimy o wyrozumiałość, a także aby pacjenci mieli przygotowaną
odpowiednią rezerwę czasową na wizytę.
2. Oprócz wykonania zaplanowanych na dany dzień zabiegów możemy przyjąć ponadplanowo
wyłącznie pacjentów z powikłaniami bólowymi powstałymi w trakcie aktualnie
prowadzonego w naszym gabinecie leczenia. O przyjęciu pozostałych osób wymagających

pilnej interwencji lekarskiej decyduje lekarz. W przypadku braku czasu zapisujemy
na najbliższy wolny termin lub na listę rezerwową, ewentualnie kierujemy na ostry dyżur
stomatologiczny.

§9

Aby przyśpieszyć termin wizyty proponujemy zapisanie się na listę rezerwową. Z tej listy wpisujemy
pacjenta na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta.
§10

1. Dzień przed zapisaną wizytą, dzwonimy lub wysyłamy sms z przypomnieniem o wizycie i prośbą
o potwierdzenie. W przypadku niepotwierdzenia lub braku kontaktu do godziny 16.00 wizyta zostaje anulowana lub
przeniesiona na inny termin.

2.Każdy nowy pacjent w celu umówienia wizyty zobowiązany jest wpłacić zadatek w wysokości 200zł, który w razie niepojawienia się na wizycie lub odwołania na mniej niż 3 godziny przed- przepada. Potwierdzenie wykonania przelewu należy przesłać na adres mailowy gabinetu.

3.Należy powiadomić gabinet o rezygnacji z umówionej wizyty przynajmniej dzień wcześniej, a w nagłych wypadkach co najmniej trzy godziny przed wizytą (choroba itp.) W przypadku niepojawienia się na potwierdzonej dzień wcześniej wizycie, lub dwukrotnego odwołania wizyty na mniej niż 3 godziny przed, warunkiem umówienia się na kolejną wizytę jest wpłacenie 200zł zadatku, który w razie kolejnego niepojawienia się lub odwołania w ostatniej chwili – przepada.Potwierdzenie wykonania przelewu należy przesłać na adres mailowy gabinetu.

IV Zasady udzielania reklamacji (rękojmia)

§11

W trosce o dobro pacjenta pracownicy oraz współpracownicy gabinetu wykonują swoje usługi
z należytą starannością na najwyższym poziomie. Udzielamy rocznej rękojmi na wykonane w naszym
gabinecie wypełnienia, uzupełnienia protetyczne oraz leczenie endodontyczne. Jeśli w okresie
rękojmi wypełnienie lub uzupełnienie protetyczne ulegnie deformacji lub zmieni swoje właściwości
wówczas zostanie nieodpłatnie naprawione lub wymienione na nowe. Warunkiem udzielenia
gwarancji są regularne wizyty kontrolne oraz wizyty higienizacyjne (oczyszczenie zębów z kamienia i
osadu, fluoryzacja) co 6 miesięcy w czasie okresu gwarancji. Wizyty są odpłatne zgodnie z cennikiem
usług.
Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku gdy pacjent:
1. Przerwał zaplanowane leczenie
2. Nie przestrzega wizyt kontrolnych i higienizacyjnych co 6 miesięcy
3. Na prośbę pacjenta wykonano alternatywny a nie zalecany przez lekarza plan leczenia
4. Nie zgłasza się na wizyty kontrolne wyznaczone po zakończeniu leczenia
5. Nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i protez ruchomych
6. Użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza
7. Samodzielnie lub u innego lekarza dentysty lub technika dokonuje korekt, przeróbek lub
napraw uzupełnienia protetycznego
8. Cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami)
9. Uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień
10. Uszkodził protezę poza jamą ustną
11. Ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie protez.

V Powikłania

§12

Przed zaplanowaniem leczenia stomatologicznego pacjent musi być świadomy, iż mimo największej
staranności lekarza w trakcie leczenia dochodzi czasem do niechcianych i niepodlegających reklamacji
powikłań takich jak:
1. Ból leczonego zęba lub tkanek otaczających
2. Szczękościsk
3. Obrzęk, krwiak, ropień
4. Pęknięcie, złamanie zęba
5. Krwawienie po zabiegu chirurgicznym
6. Złe samopoczucie, podwyższona temperatura ciała
7. Nadwrażliwość po wybielaniu
8. Reakcja alergiczna na zastosowane leki
9. Zaostrzenie współistniejących schorzeń

Wystąpienie powikłań może spowodować u pacjenta między innymi:
1. Konieczność przyjmowania leków
2. Dyskomfort i stres spowodowany bólem
3. Problemy natury estetycznej
4. Nieprzewidziane wcześniej leczenie kanałowe
5. Problemy z jedzeniem i mówieniem
6. Nieplanowaną ekstrakcję zęba i leczenie protetyczne
Mając na uwadze możliwość wystąpienia powikłań po niektórych zabiegach, prosimy o rozważne
planowanie terminów tych zabiegów.

VI Odpłatność za świadczone usługi

§13

Odpłatność za świadczone usługi następuje po każdej wizycie zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
Przed przystąpieniem do wykonania i po zaakceptowaniu przez pacjenta zaplanowanej pracy
protetycznej, pacjent wpłaca zaliczkę w wysokości 25% wartości uzupełnienia protetycznego, która
nie podlega zwrotowi.

VII prowadzenie dokumentacji medycznej oraz warunki jej udostępniania

§14

Gabinet Stomatologiczny Dental Care prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną
osób korzystających ze świadczeń zgodnie z zasadami określonymi przepisami prawa. Udostępnianie
dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych
osobowych. Maksymalną wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej określa art. 28
ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Media społecznościowe

Odwiedź nasz gabinet w mediach społecznościowych. Subskrybuj, aby otrzymywać bieżące informacje.

Dental Care Gabinet Stomatologiczny Wojciech Praski, ul. Żwirki i Wigury 10/1 Opole